Foto presentace z výstav SALIMA

s1.jpg (22854 bytes)     s2.jpg (27160 bytes)

s3.jpg (21963 bytes)     s4.jpg (22046 bytes)

s5.jpg (21396 bytes)     s6.jpg (24010 bytes)